معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مواد و مصالح کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت : ۱- نشریه ۵۵ ( مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی ) تالیف : انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ( سازمان نظام مهندسی ساختمان ) ۳- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ( سازمان نظام مهندسی ساختمان ) ۴- مصالح ساختمانی تالیف : مهندس احمد حامی منابع جهت پاسخگويي به سوالات ایستائی و فن ساختمان کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت: